GEBR. Mendel

Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Gebr. Mendel, gevestigd aan Lange Amerikaweg 80, 7332 BR Apeldoorn, Nederland, en haar klanten. Door het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Gebr. Mendel: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Gebr. Mendel.
  • Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen Gebr. Mendel en de klant.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Gebr. Mendel en de klant. 2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Gebr. Mendel zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 3.2 Gebr. Mendel kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 4.2 Gebr. Mendel behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 5.2 Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

Artikel 6 – Levering

6.1 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. 6.2 De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden geleverd. 6.3 Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebr. Mendel gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de klant.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Gebr. Mendel geleverde zaken blijven eigendom van Gebr. Mendel totdat de klant alle verplichtingen uit alle met Gebr. Mendel gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 8 – Garantie

8.1 Gebr. Mendel garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. 8.2 De garantie geldt niet indien de gebreken zijn ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak, zonder schriftelijke toestemming van Gebr. Mendel.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Gebr. Mendel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebr. Mendel is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 9.2 Indien Gebr. Mendel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebr. Mendel beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Gebr. Mendel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11 – Geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebr. Mendel partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 11.2 De rechtbank in de vestigingsplaats van Gebr. Mendel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 12 – Wijzigingen algemene voorwaarden

12.1 Gebr. Mendel behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 12.2 Wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de klant in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kun je contact met ons opnemen via:

Gebr. Mendel
Lange Amerikaweg 80
7332 BR Apeldoorn
Nederland

+31 55 – 5331412
info@mendel.nl

Neem contact met ons op

Heb je interesse of wil je met ons samenwerken? Wij staan altijd open voor een vrijblijvend gesprek.

Afbeelding logo Gebr. Mendel - Apeldoorn

Overige informatie

Privacy statement
Cookiebeleid
Disclaimer
Algemene voorwaarden

Contact

Gebr. Mendel
Lange Amerikaweg 80
7332 BR Apeldoorn
Nederland

+31 55 - 5331412
info@mendel.nl